Over 4DMC Disclaimer

Disclaimer

Copyright © 2010 4DMC, Lorentzlaan 3, 3401 MX IJsselstein, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Het is toegestaan pagina's van deze website te bekijken, op te slaan, af te drukken voor niet-commerciële doeleinden, mits de pagina's niet worden gewijzigd en de disclaimer en copyrights worden erkend op de afgedrukte, gereproduceerde of gedistribueerde pagina's.
De gegevens die deze website bevat, zijn bestemd ter algemene informatie. Informatie op deze website kan zonder kennisgeving gewijzigd worden. 4DM Contact Center kan tevens zonder kennisgeving te allen tijde verbeteringen en veranderingen aanbrengen in productinformatie en beschrijvingen.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze informatie. Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. 4DMC is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
In geen geval is 4DMC aansprakelijk voor enige partij voor enige directe, indirecte, speciale of andere gevolghebbende schade als gevolg van het gebruik van deze website of enig andere via hyperlink verbonden website, inclusief en zonder beperkingen het verlies van winst, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere data op bedrijfsinformatiesystemen of dergelijke, zelfs wanneer wij uitdrukkelijk zijn geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke schade.
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan 4DMC. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 4DMC.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
4DMC
t.a.v. webmaster
Postbus 363
3400 AJ IJSSELSTEIN